Nylig valgte politikere, gratulerer med valget! Dere har nå blitt gitt det ærefulle oppdraget å lede kommunene våre inn i en bedre fremtid. Når dere nå begynner arbeidet med å forme kommunens vei fremover, vil vi gjerne sette et viktig tema på dagsordenen – skolefritidsordningen, bedre kjent som SFO.

Vi i Nettverket! for SFO, som er tett på SFO-ene rundt om i hele landet, ønsker å fremme betydningen av å satse på innhold og kvalitet i SFO. Det er ingen tvil om at SFO spiller en nøkkelrolle i våre barns liv, og derfor er det avgjørende at det blir tatt på alvor i kommunestyrene.

Nå, snart to år etter innføringen av den nasjonale rammeplanen, vil vi sterkt anbefale å lese delrapport 1 og 2 fra NTNU Samfunnsforskning. De to delene gir en grundig og god status for implementeringen av rammeplanen i kommunene.

Les rapportene her

Kartlegging av innføringen av ny rammeplan i SFO delrapport 1

Kartlegging av innføringen av ny rammeplan i SFO delrapport 2

Samsvar mellom verdigrunnlag og praksis

Rapporten fra NTNU Samfunnsforskning gir oss et interessant innblikk i hvordan kommunenes og skolenes verdigrunnlag samsvarer med SFOs arbeid. På den ene siden viser rapporten at rammeplanen er bred og inneholder verdier og idealer som mange allerede føler seg forpliktet til å etterleve. Dette kan tolkes som positivt, da det indikerer at det allerede er en viss harmoni mellom de praktiske aktivitetene i SFO og idealene som rammeplanen setter. På den andre siden ser vi at rammeplanen i realiteten påvirker praksisen mer indirekte ved å virke som et bakteppe for aktivitetene i SFO. Dette kan bety at selv om det er gode intensjoner, er det rom for forbedring når det gjelder å innlemme rammeplanens idealer mer direkte i SFO-aktiviteter.

Utfordringer knyttet til implementering

Rapporten fra NTNU Samfunnsforskning peker på utfordringer knyttet til implementeringen av rammeplanen. Selv om det har vært diskutert og arbeidet med rammeplanen på plandager, viser det seg at rammebetingelsene og tilgjengelige ressurser for SFO-ansatte gjør det vanskelig å følge opp dette arbeidet over tid.

Faksimile fra adresseavisen hvor forsker Joakim Caspersen er bekymret for at barnas dag er blitt dårligere etter innføringen av gratis halvdagsplass for førsteklasssingene. - Det er flere barn, færre voksne per barn og mindre penger, ifølge forskerne. Joakim er en av foredragsholderne på årets konferanse Kvalitet i SFO 2023

Følgende står i kapittel 6: «Eier skal legge til rette for at SFO har muligheter til å planlegge og evaluere virksomheten, drive kompetanseheving og reflektere over innhold og arbeidsmåter» (Rammeplanen, 2021). 

Dette er ikke et skal som kan velges bort eller at man håper at ledere og ansatte i SFO tryller frem penger, kompetanse og tid til planlegging for å drive SFO i tråd med rammeplan.

Kunnskapsdepartementet har kompensert manglende foreldrebetaling med 1,4 milliarder kroner i året til kommunene.

– Den historien vi hører og som får meg til å stille spørsmål, er at de har ikke fått tilført flere ressurser. Hva skjedde med disse 1,4 milliarder kronene fra departementet? Kommer de til SFO eller blir de brukt til noe annet, spør NTNU-forskerJoakim Caspersen i en artikkel om tema i adresseavisen denne uken.

Vi sender alle politiske parti på stortinget de to utgavene av magasinet som vi gir ut. Vi setter også inn gule lapper på artikler vi mener de vil ha stor nytte av å lese.  Dette har skapt nysgjerrighet og kontakt knyttet til kvalitet i SFO. Det liker vi da vi jo er Nettverket for SFO. på vegne av alle ansatte i SFO/AKS.

På e-post sender vi også denne artikkelen tila ansvarlige politikere sentralt og i kommunene. 

Vårt ønske er å bidra til samarbeid, kompetanse og ambisjoner knyttet til SFO. Ambisjoner hvor kartet stemmer med terrenget. Politisk må vi få på plass nasjonale vedtekter. Rammer på linje med skole og barnehage når det gjelder krav til ledelse, krav til kompetanse og en bemanningsnorm som vil sikre at det er trygt og godt for alle barn på SFO. Dette må være et nasjonalt og statlig ansvar, og ikke fastsettes lokalt i kommunene.  

SFO som inkluderende arena

Når det gjelder SFO som en inkluderende arena, ser vi at det primært har vært fokusert på tilstedeværelse, mens det foreløpig er mindre vekt på de innholdsdelene som kan støtte opp om SFO som inkluderende arena på et dypere nivå. Dette betyr ikke at det ikke gjøres godt arbeid i SFO-ene rundt om i landet når det gjelder inkludering, men det er behov for å utvikle dette videre. Vi skal fortsette å spre god praksis som igjen kan inspirere andre kommuner og SFOer.

Videre perspektiver

For å oppsummere, rapporten fra NTNU Samfunnsforskning gir oss et viktig innblikk i hvordan rammeplanen har påvirket SFO. Det er viktig å presisere at dette ikke er en beskrivelse av kvaliteten i SFO, men heller en innsikt i hvordan rammeplanen utvikler SFO, og hvordan rammeplanen selv utvikles som en praksis i SFO.

For at rammeplanen skal ha en større betydning for den videre utviklingen av SFO, må den ses i sammenheng med kompetanse og rammebetingelser. Dette er viktige faktorer som må tas med i politikkutformingen på SFO-området. Det er behov for investeringer i kompetanseutvikling og tilstrekkelige ressurser for å sikre at rammeplanens idealer blir omsatt i praksis og gir barna våre den beste SFO-opplevelsen.

Kjære politikere, la oss sammen ta hensyn til funnene fra NTNU Samfunnsforskning og jobbe for å styrke SFO som en kvalitetsarena for våre barn. Sammen kan vi forme en SFO som oppfyller de høye standardene som rammeplanen legger frem, og som gir våre barn de beste forutsetningene for læring, vennskap, og inkludering. 

Les også

Ny nasjonal rammeplan klar!

Hva skal egentlig SFO/AKS være? I dag ble den nye nasjonale rammeplanen publisert. Samtidig er noe støtte- og veiledningsmateriell gjort tilgjengelig. Les vedtatte plan og se hva det betyr for din SFO her.

Les mer >>

Fremtidens SFO med barndommens egenverdi i hovedfokus.

Fra høsten 2021 får hele Norge endelig et eget felles planverk for skolefritidsordningen (SFO). Planen skal sikre den gode barndommen i SFO tiden og ha ringvirkninger i et helt liv. Det er ett etterlengtet og etterspurt planverk vi nå endelig får som beskriver verdier og innhold i SFO. Målet er at en nasjonal rammeplan skal bidra til et mer likeverdig tilbud i SFO.

Les mer >>

SFO mot 2020 - Urettferdighet & pris

SFO durer på – med stadig bedre løsninger på oppdraget sitt – å legge til rette for lek, kultur- og fritidsaktiviteter i kombinasjon med den omsorgen barnet trenger. Men stadig flere kommuner bringer et nytt moment på banen – såkalte «læringsstøttende aktiviteter».

Les mer >>

Barns beste i fremtidens SFO?

Sissel Katrine Strøm er SFO-leder ved Børsa SFO i Skaun kommune. Som nabokommune til Trondheim opplever de stor befolkningsvekst. Kommunen har over tid hatt fokus på kvalitet i SFO og skapt gode resultater med de ressursene de har hatt til rådighet. Sissel er stolt over SFO. Samtidig opplever hun økte utfordringer og færre ressurser til å oppfylle disse. JA til ambisjoner for SFO men kartet må stemme med terrenget og blir barns beste ivaretatt?

Les mer >>

Årsplan i SFO – grunnlag for handling

Rammeplanen for SFO beskriver at den enkelte SFO skal utarbeide en årsplan eller en tilsvarende plan. En plan er en nøyaktig beskrivelse av framgangsmåten for å nå et fastsatt mål eller oppnå et ønsket resultat. En plan er dermed et grunnlag for handling.

Les mer >>

Hva er egentlig kvalitet i basene?

Det siste året har Utdanningsdirektoratet utredet kvalitet i SFO. At de sporet opp Mosjøen SFO som mulig forbilde forbauser oss ikke. Med SFO-sjefen Sissel i spissen er dette en smeltedigel av dimensjoner!

Les mer >>

Innspillsrunde utkast til rammeplan for SFO

Det er åpnet for en innspillsrunde for utvikling av ny nasjonal rammeplan for SFO/AKS. Vi håper du vil bidra med dine innspill.

Les mer >>

Kompetanse i SFO

Dramatiske oppslag om lærertetthet i skolen og mangel på førskolelærere i barnehagen får rikelig med rom i media. Og bra er det; det er viktig at vi gir barna våre gode utviklingsvilkår. Men hva med SFO?

Les mer >>

Ansvar rundt stengetid

Noen ganger blir barn hentet for sent i SFO. Tydelige avtaler med foreldre kan løse noe av dette.

Les mer >>