Til våren tilbys videreutdanningen Mat og bevegelsesglede i SFO. Oppstart av utdanningen er torsdag 18.01.24. Søknadsfrist til studiet er 01.12.23. Les mer om studiet her og hvordan du kan søke her.

Studietilbudet tar sikte på å imøtekomme SFO-ansattes ønsker og behov for en relevant, givende og ikke minst gjennomførbar videreutdanning. Studietilbudet er heldigitalt, nasjonalt tilgjengelig og består av korte, ukentlige undervisningsøkter. Det gis ukentlige, små arbeidsoppdrag gjennomført ved egen SFO. Studentene kan velge mellom skriftlig eller muntlig besvarelse av et obligatorisk arbeidskrav og eksamen.

Gjennomgående bygger studiet på et relevant faglig innhold i samspill med deling av studentenes erfaringer og refleksjoner fra egen SFO. Studentene får tilgang til ulike verktøy og ressurser, og de mottar veiledning i arbeidet med å knytte teori til praksis på den måten som er mest gunstig for dem og deres SFO.

Til våren tilbys videreutdanningen Mat og bevegelsesglede i SFO. Oppstart av utdanningen er torsdag 18.01.24. Søknadsfrist til studiet er 01.12.23. 

Om studiet MAt og bevegelsesglede

Mat og bevegelsesglede i SFO er en heldigital videreutdanning som gir kompetanse innenfor mat og måltidsglede, samt fysisk aktivitet og bevegelsesglede i SFO. Utdanningen tar utgangspunkt i nasjonal rammeplan for SFO, og du vil lære å knytte mat og bevegelse til tematikker som; voksenrollen, medvirkning, mangfold, inkludering, skaperglede, utforskertrang og bærekraft.

Hva lærer du?

Sentralt i utdanningen står SFO sitt verdigrunnlag, og nasjonale råd om kosthold, ernæring og fysisk aktivitet. Du vil få et innblikk i hvordan måltider og fysisk aktivitet kan bidra til helsefremming, matglede, bevegelsesglede og utvikling av sosiale relasjoner. I et samspill mellom faglig kompetanse og deling av egne erfaringer og refleksjoner, vil du lære hvordan det kan tilrettelegges for en kunnskapsbasert og inspirerende mat og bevegelsespraksis i SFO.

Målgruppe

Utdanningen passer for deg som jobber i SFO og ønsker å heve kompetansen knyttet til tilrettelegging for mat og måltidsglede, og fysisk aktivitet og bevegelsesglede. Det er et krav at du jobber i SFO, da praktisk utprøving på egen SFO er en sentral del av utdanningen.

For å dekke alle fagområdene som er beskrevet i nasjonal rammeplan for SFO, videreutvikler HVL tilbudet ytterligere. F.o.m. høsten 2024 vil HVL tilby fire nye videreutdanninger som er bygget opp etter samme modell og hver modul vil dekke ulike fagområder fra rammeplanen. To av dem blir tilbudt på høsten og to av dem til våren igjen.

De som skal gå høsten 2024 er: 

Fysisk aktivitet og bevegelsesglede i SFO (7,5 stp) og Lek i SFO 87,5 stp).

Våren 2025 kommer: 

Kunst og kulturaktiviteter i SFO (7,5 stp) og Mat og måltidsglede i SFO (7,5).

For å sikre et fleksibelt studietilbud vil modulene i studiemodellen ha egne uavhengige opptak. Det vil si at studentene står fritt til å selv velge om de kun ønsker å gjennomføre én modul, to samtidig, eller flere over lengre tid.

Det faglige innholdet i modulene tar utgangspunkt i nasjonal rammeplan for SFO, med formål å øke SFO-ansattes kompetanse knyttet til arbeid med implementering av rammeplanen i deres daglige praksis.

SFO-leder ved Foldnes skole Ann Elin Street om erfaringer med studiet

- Jeg er både stolt og veldig glad for at det nå satses på kompetanseløft og videreutdanning for SFO ansatte og vi har fått egen bachelor utdanning. Fint med økt fokus på kvalitet i SFO, som også bidrar til å øke statusen for SFO.

Jeg er som SFO-leder opptatt av at barneveiledere som deltar på kurs eller videreutdanning opplever at det de lærer er praksisnært og nyttig i det daglige arbeidet de skal utføre på SFO.

Det som er veldig positivt med studiet til høyskolen i Vestlandet er at det mellom samlingene er lagt opp til praksisnære arbeidsoppgaver som er gjennomførbare i løpet av den ordinære arbeidsdagen. Dette er med på å gi et løft til hele personalgruppen. Alle oppgavene er i tråd med innholdet i rammeplanen. Tid er ofte en utfordring i SFO og gjennom studiet lærer man hvordan man kan anvende didaktiske planer i forkant av aktiviteter. Med god planer er ofte 90 prosent av jobben gjort.

I tillegg til individuelt arbeid i studiet, er det refleksjonsoppgaver og erfaringsdeling i grupper på tvers av landet med ansatte fra SFO. Det var utrolig givende og lærerikt.

Spennende å lære av hverandre.

Studiet er gjennomførbart da det hovedsakelig er samlinger en dag i uken. 1.5 time hver uke og det er digitalt. Til tross for at vi har ulike rammer i hver kommune så kan alle bruke verktøyene man får gjennom studiet

Studiet har ført til kvalitetsutvikling ved vår SFO ved at vi har turt å våge å tenke nytt, prøve ut, teste ut i praksis, spille på lag med barna. Vi ser at det har ført til måltidsglede og ikke minst økt fysisk aktivitet.

Vi reflekterer mer over hvorfor vi gjennomfører og ikke bare utfører. Jeg vil virkelig anbefale studiet. Og som SFO leder er det med stolthet og glede jeg ser at barneveilederne opplever mestring og glede ved å bruke det de har lært.

 

Les også

Bli med på digital fagdag 20.mai

SFO er viktig for alle barn, og kan være særlig viktig for sårbare barn. Tema for denne dagskonferansen er hvordan vi kan inkludere alle barn i SFO. Fagdagen anbefales for alle som jobber i SFO/AKS samt ledere i skole og kommuner med ansvar for barn med behov for ekstra tilrettelegging.

Les mer >>

Kompetanseheving ved Jåtten SFO

Høsten 2018 ble den nasjonale evalueringen av SFO fremlagt: Lek, læring og ikke pedagogikk for alle. Det var 3 ting som skilte seg tydelig ut i evalueringen: 1) pris 2) innhold og organisering (kvalitet) 3) kompetanse. I denne sammenhengen er det punkt 3, kompetanse i SFO, vi skal se nærmere på.

Les mer >>

Bygging av et positivt arbeidsmiljø: Ledelsens rolle og ansvar

En leder har ansvaret for å skape et godt arbeidsmiljø, da ledelse innebærer samspill og håndtering av mellommenneskelige relasjoner. Det er viktig at arbeidsmiljøet oppleves som trygt og godt for alle ansatte. Ofte tenker man at trivsel og tiltak for å øke trivselen er det som definerer et godt arbeidsmiljø. Men arbeidsmiljøet omfatter også planlegging, organisering og gjennomføring av arbeidet, da dette igjen påvirker de ansattes helse og produktivitet.

Les mer >>

Miljøterapautens rolle

Tanken om en vennskapsbase ble utviklet for å dekke behovet for en felles sosial arena for barna på Skøyen skole/AKS. Vi ønsket oss et «annerledes-rom» som skulle være en trygg base.

Les mer >>

PR-agenten – det er deg!

Det er bortimot tilfeldig hvilke barn som utsettes for utelukkelse og skvis – og dermed er sårbare for mobbing. Samtidig er barn med litt spesielle talenter og interesser også utsatt. Dette er barn som ikke nødvendigvis følger flokken men tar egne beslutninger og foretar egne valg på tvers av det som skjer i barnegruppen. Uansett, disse sårbare barna trenger din bistand – her & nå – uten nøling!

Les mer >>

Hva er vel skolen uten SFO?

Endelig er nasjonal rammeplan for SFO publisert, og den gjelder fra 1. august 2021. Noen vil kanskje mene at dette var på høy tid, mens andre synes at en nasjonal rammeplan er unødvendig styring av noe som allerede fungerer godt på lokalt nivå.

Les mer >>

Mat og bevegelsesglede i SFO - Videreutdanning fra Høyskolen på Vestlandet

Til våren tilbys videreutdanningen Mat og bevegelsesglede i SFO. Oppstart av utdanningen er torsdag 18.01.24. Søknadsfrist til studiet er 01.12.23. Les mer om studiet her og hvordan du kan søke her.

Les mer >>

Lykke - her er oppskriften

Den er så enkel at den er rent latterlig. Dessuten for en stor del gratis og uavhengig av fysiske rammebetingelser, velvillige politikere og mange ansatte.

Les mer >>

Carina gleder seg til å utvide sitt faglige nettverk

Denne uken møtte jeg Carina Oustad, en av de 28 studentene som har fått plass på den nye bachelorgraden i skolefritidspedagogikk ved Universitetet i Stavanger (UIS). Hun gledet seg til å starte på studiet.

Les mer >>