For første gang i vår snart 30-årige historie er SFO/AKS nå formelt tatt inn i felles planer med barnehage og skole. «Stortingsmelding 6 Tett på – tidlig innsats og inkluderende fellesskap i barnehage, skole og SFO» heter dokumentet som skisserer noen spennende planer og muligheter for årene fremover.

Aller først – en melding fra regjering til storting er ikke en fasit eller et vedtak. Langt i fra. Den er en slags beskrivelse av nå-tilstand kombinert med forslag til løsninger. Så må disse løsningene forankres i lover og forskrifter og ikke minst i statsbudsjettet og i de kommunale budsjettene. Dette kan ta pusten fra de fleste. Men det er likevel grunn til å klinke litt på glasset! SFO er nå endelig erklært som et viktig element i barns utvikling og læring.

Fordi «tidlig innsats» anerkjennes som avgjørende for at barn og unge skal lykkes i skoleløpet og livet ellers, blir det selvsagt umulig å komme utenom SFO/AKS. Her er noen elementer fra den omfattende stortingsmeldingen.

Økonomi

Et stort dilemma akkurat nå er at alt for mange barn blir stående utenfor tilbudet fordi prisen er for høy. Vi i Nettverket! for SFO har kalt det «nesa på gjerdet» - for å illustrere hva som skjer når 82 % av 1.klassingene går i SFO. Og de 18 % utenfor knapt har tilgang på lekekamerater etter skoletid. Vi går glipp av mye – eller som det står

«SFO er viktig for alle barn, og kan være særlig viktig for sårbare barn. SFO kan bidra til å utjevne sosiale forskjeller og bidra til bedre inkludering av minoritetsspråklige barn. Samtaler, aktiviteter og lek med andre barn i SFO kan bidra til tilhørighet, og til at barna for eksempel utvikler bedre sosiale ferdigheter, bedre helse og bedre ferdigheter i norsk.»

Regjeringen vil foreslå en nasjonal ordning for redusert foreldrebetaling for lavinntektsfamilier. Det finnes noen kommunale ordninger i dag. I tillegg gjennomføres det lokale forsøk med gratis korttidsopphold (inntil ti timer pr uke) for 1. og 2. trinn. Det er helt strålende at dette nå får et nasjonalt fokus og sjansene er gode for at vi i løpet av få år har fått barn som har stått utenfor gjerdet på innsiden.

Innhold

«SFO skal være en inkluderende arena for å knytte vennskap og for at barn skal trives, utvikle seg og lære og det er … derfor viktig at kommunen og SFO planlegger for en inkluderende praksis, og at personalet jobber systematisk for å inkludere alle barn i de ulike aktivitetene.»

Endelig! Kjernen i vår praksis – nemlig bygging av vennskap – blir nå bekreftet og anerkjent. Under skrivingen av boka «SFO forebygger mobbing» og gjennom Tour de SFO med «minst-en-times-besøk» i 214 SFO’er og AKS’er over hele landet, har vi flere ganger fått tårer i øynene i møtet med alle de flotte løsningene for å sikre alle barn minst en venn. «Venne-spesialistene», over 18 000 i tallet, gjør en helt avgjørende innsats i alle landets baser. Vi kaller dem også «barneveiledere» rett og slett fordi jobben går ut på å veilede og bistå barn i sosialiseringens gullalder – 6-10.

«Venne-spesialistene», over 18 000 i tallet, gjør en helt avgjørende innsats i alle landets baser.

Så, ja – SFO skal være denne inkluderende arenaen.

Og i SFO er det plass for alle. Barn med spesielle behov vies mye plass i meldingen. Det skal legges til rette for at SFO tas inn i det tverrfaglige samarbeidet og at det skal lage individuelle planer (IOP) for disse barna også i SFO. Det blir spennende å se hvordan myndighetene ser for seg ressurs-tilgangen her. Men det er all grunn til å stole på at satsingen på disse barna får plass i budsjettene også.

 

Språklæring & inkludering

For barn skjer språklæringen best gjennom lek med andre barn. Kulturelt samspill og vennskap forebygger utenforskap og SFO/AKS er åpenbart super-arenaer for integrering i det norske samfunnet.

«SFO har en viktig rolle som møteplass for barn med ulik språklig, religiøs og kulturell bakgrunn.»

Ja, takk – det er vi veldig klare over og det finnes nå mange eksempler på språkutviklende miljøer i SFO/AKS. Vi har de siste tre årene jobbet med å spre erfaringene med det vi kaller «vennskapskaféer» - der måltidet i SFO blir et tydelig punkt der barn møter barn. I landets første vennskapskafé – ved Allanengen SFO i Kristiansund – har denne løsningen åpnet for en naturlig arena for språklæring. Ved denne skolen har de mottaksklasse for barn med annen språklig bakgrunn og bruker vennskapskaféen som treffpunkt og viktig kilde til utvikling av norsk.

 

Kompetanse

Som eneste land i Norden stilles det ingen nasjonale krav til dem som skal jobbe i SFO/AKS i Norge. Riktignok har noen kommuner definert krav til f eks ledere. Men her er meldingen svak. Paradokset med at barna i barnehagen og skolen møter ansatte med en formell, faglig plattform – mens SFO/AKS er et område uten noen krav, er ikke drøftet. Dette henger også tett sammen med tilgangen på fulle stillinger og «lønn å leve av» og er avgjørende for kvalitetsutviklingen.

Det blir for spakt når kommunene kan, hvis de har lyst, få lov til å belønne f eks fagbrev ved å stille krav ved ansettelser og tilby opplæring «i farta».

Eksemplene i meldingen

Vi har i stor grad bidratt til å løfte inn eksemplene fra praksisfeltet i meldingen. Og deler gleden og stoltheten i SFO’ene som er omtalt.

Språklig AKS i Drammen (og andre steder) er et strålende eksempel på at språklæringen tas aktivt inn i hverdagen, og gir raskere tilgang til det norske språket.

Kompetanseheving for alle på Jåtten SFO i Stavanger, der de fleste ansatte nå enten har fagbrev eller 3-årig høyskole og der de jobber systematisk hver dag med å utvikle kompetansen. Ingen slutter og motivasjonen er skyhøy.

Helhet i barnas skolehverdag betyr bl a at de ansatte i skole/SFO har felles verdier og jobber tett rundt barna ved Ila skole i Trondheim.

En jungel av mat på Olsvik SFO i Bergen åpner for at barna kan leke seg til gode smaksopplevelser gjennom bl a matlaging og måltidsglede.

1317 Skøvven – godt kjent som Norges stolthet på ute-SFO ved Borge skole i Fredrikstad. Der barna er ute hver dag hele året og det er færre konflikter og mer trivsel blant barn og ansatte.

Ved Rogne skule i Vestre Slidre og Tøyen skole i Oslo er Kulturskolen nærmeste som en del av SFO/AKS fordi samhandlingen er så tett. 

Regjeringens tiltak og forventninger

Regjeringen vil

 • Gjøre endringer i opplæringslovens regulering av SFO, blant annet tydeliggjøre formålet med og verdigrunnlaget for SFO -  innføre en nasjonal rammeplan for SFO som er basert på gjeldende rett, og som gir rom for lokale variasjoner
 • Utvikle støtte- og veiledningsmateriell for kvalitetsutvikling i SFO som blant annet skal omfatte veiledning om læringsstøttende aktiviteter gjennom lek, gi støtte til kommuner som ønsker å benytte SFO som virkemiddel for bedre integrering og bidra til bedre kosthold i SFO
 • Legge til rette for økt fysisk aktivitet i SFO gjennom rammeplanen for SFO og støtte- og veiledningsmateriell
 • Innføre en nasjonal ordning med redusert foreldrebetaling i SFO for lavinntektsfamilier
 • Innføre en nasjonal ordning for gratis SFO for barn med behov for særskilt tilrettelegging på 5.–7. trinn
 • Presisere i bestemmelsene om samarbeid med andre tjenester i opplæringsloven at dette også inkluderer SFO
 • Utarbeide veiledningsmateriell til kommunen som skoleeier om muligheten for å gi tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven innenfor rammen av SFO
 • Oppdatere Helsedirektoratets veiledninger slik at de omfatter SFO der det er relevant, for eksempel i veiledning om barn og unge med habiliteringsbehov

Regjeringen forventer

 • At kommunene tilbyr SFO-er med lek, kultur og fritidsaktiviteter i tråd med gjeldende regelverk og ny nasjonal rammeplan for SFO
 • At elever med behov for særskilt tilrettelegging opplever inkludering og et godt tilpasset tilbud i SFO
 • At kommunene bidrar til å redusere barrierer for å delta i SFO, blant annet med god informasjon om moderasjonsordninger for lavinntektsfamilier
 • At kommunene vurderer hvilke behov for kompetanse ansatte og ledere i SFO har for å kunne oppfylle nasjonale og lokale mål for SFO-tilbudet

Veien videre

Nettverket! for SFO vil selvsagt følge alt arbeidet videre med utvikling av SFO/AKS tett på. Vi er i kontakt med medlemmene i undervisningskomiteen på stortinget og kommer løpende med innspill til disse nøkkelpersonene i partiene. Det snakkes nå helt konkret om å sette opp en turné for komitéen til SFO-Norge, og vi stiller gjerne som guide.

Vi formilder både løpende gode eksempler og erfaringer – og ikke minst forslag til prioriteringer. For når Stortingsmelding nr 6 nå skal behandles, starter det egentlige arbeidet med å konkretisere tiltak.

Kompetanse i SFO

Dramatiske oppslag om lærertetthet i skolen og mangel på førskolelærere i barnehagen får rikelig med rom i media. Og bra er det; det er viktig at vi gir barna våre gode utviklingsvilkår. Men hva med SFO?

Les mer >>

Hilsen fra Guri Melby

Guri Melby er Kunnskaps- og integreringsminister. Hun vil sende en hilsen til alle dere som jobber i SFO/AKS.

Les mer >>

Kjære politikere: Sats på Innhold og Kvalitet i SFO!

Nylig valgte politikere, gratulerer med valget! Dere har nå blitt gitt det ærefulle oppdraget å lede kommunene våre inn i en bedre fremtid. Når dere nå begynner arbeidet med å forme kommunens vei fremover, vil vi gjerne sette et viktig tema på dagsordenen – skolefritidsordningen, bedre kjent som SFO.

Les mer >>

Vi trenger å høre hva dere som ledere tenker og erfarer

Hva slags kompetanse kreves for å jobbe i SFO? Og for å være leder? Som del av et forskningsprosjekt som tar opp dette, og som også ser på arbeidet med ny rammeplan, har vi i dag sendt ut en undersøkelse til alle skoler i Norge med SFO.

Les mer >>

Inkluderende fellesskap

For første gang i vår snart 30-årige historie er SFO/AKS nå formelt tatt inn i felles planer med barnehage og skole. «Stortingsmelding 6 Tett på – tidlig innsats og inkluderende fellesskap i barnehage, skole og SFO» heter dokumentet som skisserer noen spennende planer og muligheter for årene fremover.

Les mer >>

Årsplan i SFO – grunnlag for handling

Rammeplanen for SFO beskriver at den enkelte SFO skal utarbeide en årsplan eller en tilsvarende plan. En plan er en nøyaktig beskrivelse av framgangsmåten for å nå et fastsatt mål eller oppnå et ønsket resultat. En plan er dermed et grunnlag for handling.

Les mer >>

Hva er egentlig kvalitet i basene?

Det siste året har Utdanningsdirektoratet utredet kvalitet i SFO. At de sporet opp Mosjøen SFO som mulig forbilde forbauser oss ikke. Med SFO-sjefen Sissel i spissen er dette en smeltedigel av dimensjoner!

Les mer >>

Gratis SFO

Statsbudsjettet for 2016 inneholder en «liten» post som heter forsøk med gratis SFO i fire byer. Da lukter vi på løsninger som kan løfte nesa ned fra gjerdet for sårbare barn.

Les mer >>

Hva med SFO i forslag til ny opplæringslov?

Nettverket for SFO har levert høringssvar til forslag ny opplæringslov. Gode ambisjoner i stortingsmelding og utkast til nasjonal rammeplan må nå følges opp i lovverk.

Les mer >>