Om knappe to uker skal SFO/AKS gjenåpne. Regjeringen skal denne uken komme med en veileder. I Danmark åpner de denne uken og vi har sett på deres retningslinjer og hvordan de forbereder seg.

Regjeringen har besluttet å gjenåpne 1.- 4. trinn i skolen og SFO fra 27. april. Gjenåpningen skal skje gradvis og kontrollert, med nødvendige smitteverntiltak på plass. Mens vi venter på retningslinjene kan vi jo se til nabolandet Danmark som gradvis gjenåpner SFO denne uke.

Konkrete tiltak for å forebygge smittespredning ved gjenåpning av skoler og SFO i Danmark

Håndhygiene

 • ansatte, elever og ledsagende voksne, vaske hender med vann og flytende såpe når de kommer på skolen
 • vaske hender når de er synlig skitne
 • vaske hender i faste intervaller (minimum hver annen time)
 • vaske hender etter toalettbesøk, før og etter spising, etter å ha pusset nese og etter hoste/nys i hendene eller i engangslommetørkle
 • ansatte skal vaske hender med vann og flytende såpe eller bruke håndsprit, hvis de går fra undervisning av én klasse til en annen.
 • ansatte skal hjelpe de minste elever å vaske hender
 • kun anvende engangsmaterialer som papirservietter, vaskekluter m.v.
 • anvende spritservietter eller hudvennlige våtservietter når man ikke er i nærheten av vann og såpe, f eks på tur. Det skal vaskes hender med vann og flytende såpe hurtigst mulig etter turen.

Avlevere/hente elever 

 • Det skal sikres, at foreldre eller ledsagende voksne ikke samler sig ved inngangene til skolen. Dette kan gjøres ved at elever avleveres i intervaller.
 • Hvis mulig skal elever avleveres ved inngangen til skolen.
 • Generelt skal fysisk kontakt, tett og langvarig kontakt, håndtrykk, klem, mm., unngås med personer som du ikke bor i husstand med.

Rengjøring

 • Leker skal vaskes flere ganger daglig. Leker som ikke kan vaskes må ikke anvendes inntil COVID-19 epidemien er overstått.
 • Pulter skal gjerne tørkes flere gange daglig og mellom bruk. Hvis mulig unngå at barnene deler pulter eller sikre at kun få barn deler den samme pult. Det skal anvendes spritservietter til dette. Der skal vaskes hender før og efter bruk
 • Tastatur og mus ved computer skal rengjøres daglig med engangskluter tilsatt rengjøringsmiddel. Der skal vaskes hender før og efter bruk av mus og tastatur.
 • Rengjøring og desinfeksjon av bord og kontaktpunkter minst to ganger daglig, som fx vasker, toalettknapper, toalettseter, bordoverflater, dørhåndtak, kjøleskap/håndtak, gelændere, armlen, lyskontakter m.m. 
 • Toaletter skal rengjøres minst to ganger daglig. 
 • Toalettseter skal rengjøres og avsprites med 70-85 % hospitalssprit minst to gange daglig.
 • Søppelbøtter i klasselokaler og på toaletter skal tømmes innen de er helt fylte og minst en gang daglig.

Avstand mellom hverandre

 • Elever skal plasseres ved bord hvor det er to meter i mellom elevene. Det kan være nødvendig å dele elevene opp i grupper og fordele dem i flere klasselokaler for at sikre den nødvendige avstand. 

Ved aktiviteter der kan foregå utendørs anbefales dette. 

 • Frikvarterer kan innrettes slik at mange elever ikke holder frikvarter på samme tid.  
 • Det anbefales, at flere voksne er tilstede utenfor, for at sikre, at elever holder avstand og unngår fysisk kontakt.  
 • Der skal lekes i mindre grupper på f eks fem elever ute og to-tre elever inne og kun innenfor samme klasse. 
 • Offentlig transport skal unngås ved eventuelle turer vekk fra solen. 
 • Elever skal oppfordres til kun å ferdes i de samme mindre grupper både i og utenfor skoletiden.

Mat og kantiner

Alle skal

 • vaske hender grundig før og etter at maten, tilberedes og spises. 
 • være særlig oppmerksomme på hygiene ved tilberedning og annretning av mat. 
 • sitte med god avstand til hverandre når de spiser.

Gjennomføring av måltidet

 • Vask av bestikk og service skal skje ved 80°C i oppvaskemaskinen umiddelbart etter bruk. 
 • Det må ikke deles mat mellom hverandre. 
 • All mat skal porsjonsanrettetes. Det skal ikke være buffet.

Organisering

 • Større forsamlinger skal unngås – f eks morgensang og annet hvor klasser er samlet.  
 • Det anbefales, at der tidsinndeles mellom klasser i forhold til ankomst, frokost og frikvarterer, således at mange ikke er samlet på samme tid. 
 • Lærere skal komme til elevene i klassene – elever skal ikke skifte klasselokale. 
 • Ved møter mellom ansatte skal dette skje utendørs hvis mulig, ellers via video/telefon 
 • Det skal sikres lett adgang til håndvask med vann, flytende såpe og engangshåndklær. Hvis det ikke er adgang til håndvask i lærerværelser, kan der settes opp dispensere til håndesinfektion, iht. gjeldende avtaler med branntilsyn, sikkerhet ift. barn mm

Undervisning

 • Undervisning tilrettelegges så størstedelen av skoledagen foregår utendørs, og hvor undervisning kun foregår inne, når annet ikke er mulig grunnet f eks pga. været.  
 • Spesifikke fag skal gjennomføres vesentlig annerledes enn før, f eks mat og helse med fokus på ernæring i stedet for konkret matlaging. 
 • Gym skal foregå utendørs og planlegges uten kontaktsport.
 • Det kan være nødvendig at fag, hvor ovenstående forholdsregler ikke kan opprettholdes, avlyses og det undervises i andre fag i stedet. 

SFO/fritidsordning

 • SFO og fritidsordning skal organiseres slik at elever hvis mulig kun er sammen med de samme elever som resten av skoledagen. Det kan bety at SFO/fritidsordningen skal arrangeres ved at de voksne fordeles ut i de enkelte klasse/grupper med elever og elevenes aktivitet etter skoletid gjøres i samme grupper.
 • Aktiviteter skal så langt det er mulig foregå ute.

Transport

 • Transport fra skolen skal arrangeres slik at elevene plasseres i skolebussen med avstand på to meter fra hverandre. Det kan bety, at transporten skal skje i flere skolebusser enn normalt. 
 • Offentlig transport skal unngås ved eventuelle turer vekk fra skolen.
Vi deler erfaringene i danmark

Uken før SFO åpner her i landet (uke 17) vil vi gjøre et nettmøte med en SFO-leder og en pedagog ved en SFO i Danmark for å få deres erfaringer. Det nettmøte legges ut her på www.sfonett.no og kan sikkert være til hjelp når dere skal planlegge en god gjenåpning. Noen av spørsmålene som nå diskuteres hos de ansatte i Danmark er:                                                    

- Skal barn ha med matpakker hjemmefra og hvordan skal de oppbevares?

- Hvordan opprettholde 2 meter avstand på SFO-basen?

- Hjelpe barn med håndvask (annen hver time)?

- Leker som skal vaskes. Hvordan gjør vi det?

Vi håper at vi gjennom våre kontakter i Danmark kan bidra til gode løsninger som dere i Nettverket! for SFO kan bruke for å få en god oppstart hos dere. 

Lykke - her er oppskriften

Den er så enkel at den er rent latterlig. Dessuten for en stor del gratis og uavhengig av fysiske rammebetingelser, velvillige politikere og mange ansatte.

Les mer >>

Bygging av et positivt arbeidsmiljø: Ledelsens rolle og ansvar

En leder har ansvaret for å skape et godt arbeidsmiljø, da ledelse innebærer samspill og håndtering av mellommenneskelige relasjoner. Det er viktig at arbeidsmiljøet oppleves som trygt og godt for alle ansatte. Ofte tenker man at trivsel og tiltak for å øke trivselen er det som definerer et godt arbeidsmiljø. Men arbeidsmiljøet omfatter også planlegging, organisering og gjennomføring av arbeidet, da dette igjen påvirker de ansattes helse og produktivitet.

Les mer >>

Å lede i motvind

En artikkel om ledelse. For SFO-leder tenker vi; det er verd å kikke gjennom denne artikkelen på leting etter det enen innspillet akkiurat du kan ha glede av.

Les mer >>

Ny utdanning for SFO - Mat og bevegelsesglede i SFO

Nytt gratis utdanningstilbud for deg som jobber i SFO og som ønsker å lære om hvordan du kan legge til rette for mestring, fellesskapsfølelse og glede gjennom erfaringer med mat og bevegelse i SFO!

Les mer >>

SFO-dag i Klepp

I Klepp kommune på Jæren er det tak i SFOfolket. Der planlegger de en SFOdag til høsten.

Les mer >>

Innsikt gir VI-skole

Under utviklingen av den nye barneskolen med to tilbud – undervisning + fritid – oppdaget vi at det var dukket opp en ny utfordring. To personalgrupper med forskjellig bakgrunn og utdanning skulle samhandle tett om barn på småskoletrinnene. Det var nødvendig å tenke nytt.

Les mer >>

Del 4 Betydningen av styrket skoleledelse i SFO

I 2009 ble styrket skoleledelse innført i Stavanger kommune, og det betyr at avdelingsleder SFO skal være en del av skolens ledelse. Dette forstås og praktiseres dessverre ulikt i mange virksomheter. På Jåtten har innføring av styrket skoleledelse hatt stor betydning for SFO-basert utviklingsarbeid.

Les mer >>

Digitale ledersamlinger høsten 2020

Som medlem i Nettverket! for SFO vil DU som leder høsten 2020 få tilgang til en faglig månedlig digital workshop.

Les mer >>

Samhandlingskompetanse

Ved Jåtten skole i Stavanger snakker SFO-leder Mona Gjøse Skaaren om hvor viktig det er å ha et bevisst forhold til sambruk mellom undervisning og fritid. Hun kan også fortelle om et sykefravær på under 3 % og en lav turnover de siste fem årene.

Les mer >>